آیاازوب من راضی هستید؟

بهترین وب دنیا :
120 نفر - 64.17%
معرکه بود :
24 نفر - 12.83%
عالی بود :
9 نفر - 4.812%
خیلی خوب بود :
8 نفر - 4.278%
خوب بود :
5 نفر - 2.673%
متوسط :
6 نفر - 3.208%
بد بود :
15 نفر - 8.021%